کمپرسورپرتابل دیزلی منصوبه برروی شاسی با هوادهی 1100 سی اف ام ( 31/1 مترمکعب دردقیقه ) و فشار کاری 7 بار