براي اولين بار درايران واگن دريل چرخ زنجيري تمام هيدروليك توسط اين شركت طراحي و توليد گرديده است . كليه سيستم هاي دستگاه شامل حركت ، دوران سرمته (Rotation) وحركت بالاو پائين راد حفاري (Feed)‌به استثناءچكش درون چاهي (DTH) آن با سيستم هيدروليك عمل مي نمايد .

بیشتر بخوانید