این مدل کمپرسور بگونه ای طراحی و تولید گردیده که بسهولت ظرف مدت 2 دقیقه به دو قطعه شامل بخش موتور و بخش هواساز ( کمپرسور ) تفکیک میگردد. .....

بیشتر بخوانید